Toppbild Hallbarhet5c

Det kan låta högtravande men det är vår övertygelse. Copiax är en nationell aktör utan egen produktion, men vi kan ändå ha stor påverkan på miljö-, konsumtion- och arbetsrättsliga frågor genom vårt agerande. Vi är en stor köpare och förmedlare av produkter där vi också agerar kravställare. Hela vår verksamhet som grossist syftar till att effektivisera logistik och transporter, vilket i sig påverkar miljön då vi kan samla många varor i samma transporter så att bilar inte åker halvfulla.

Vår vardag består av mycket förpackningar där material ska hanteras så hållbart som möjligt både vid användning och när det återvinns och slängs.

Copiax ambition är att leverera högkvalitativa, hållbara produkter som uppfyller och överträffar kundernas krav, är tillverkade med minsta möjliga resurser och har en minimal miljöpåverkan under hela livscykeln. Här beskriver vi hur vi arbetar för att uppnå det.  

Bild Hallbarhet6bglobalamalfn Nov 2022

Agenda 2030

Som del i en koncern återfinns Copiax arbete i den hållbarhetsrapport som Assa Abloy redovisar och däri finns information om hur vi stödjer FN´s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.

Koncernens SDG (Sustainability Development Goals) och fokusområden är: 6. Rent vatten och sanitet för alla, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13.  Bekämpa klimatförändringarna.

Copiax fokusområden (miljöaspektregister)

Allt börjar med den egna inställningen och det egna konkreta arbetet på plats. Vi är stolta över att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 som syftar till att minska miljöpåverkan. Vi är också certifierade enligt ISO 45001 och ISO 9001 för bättre arbetmiljö och kvalitet. Copiax har uttalade miljömål i vår affärsplan inom områdena elförbrukning och brännbart avfall. De är två av flera miljöaspekter vi ser som våra fokusområden. Det vill säga områden där vi som företag kan göra betydande påverkan. Våra fokusområden, och vad vi gör inom respekrive område, listar vi här nedanför. 

Rubrik 13A

Energiförbrukning och grön el
Energiförbrukning är ett utpekat område i Agenda 2030 och SDG 11. Hållbara städer och samhällen. Copiax använder 100% förnybar el (grön el) i våra lokaler i Kungens kurva. Ett verksamhetsmål vi har är att trots tillväxt ligga på +/- 0 i elförbrukning från år till år. Copiax erbjuder laddstolpar vid kontoret i Kungens kurva och numera finns elbilar som val i tjänstebilpolen där vi fasar ut diesel.

Graf Elförbrukning2023
  SAMMANFATTNING
 • 100% förnybar el.
 • Målbild +/- 0 I elförbrukning.
 • Elbilar som tjänstebilsval.
 • Erbjuder laddstolpar.

Transporter och frakt
Vi håller oss uppdaterade vad gäller alternativ för transporter, men har inte egna lastbilar. Idag är DHL vår största transportör – deras hållbarhetsrapport kan du se i länkarna till höger. Vad gäller transportfrågan är det mycket förebyggande arbete, som att undvika transporter och samla dem i den mån det går. Med turbilar tar vi bort mycket av budbehoven.  Innanför tullarna i Stockholm kör vi fossilfritt som standard.

  SAMMANFATTNING
 • Förebyggande arbete och val av transportörer.
 • Fossilfritt innanför tullarna.
 • Turbilar.
 • Effektiv packning – för att få bort inneremballage.
Rubrik 12

Brännbart avfall och återanvändning
Idag sorterar vi plast, wellpapp, kartong och trä, Vi har också börjat att återanvända inkommande emballage för vårt eget packande. Målet är att ligga på mindre än 0,04 kg avfall per inköpskrona.

Graf Ba2023
  SAMMANFATTNING
 • Sopsortering.
 • Återanvänder inkommande emballage.
 • Målet är att ligga på mindre än 0,04 kg avfall per inköpskrona.
Bild Hallbarhet6

Emballage - minskad plastanvändning
Copiax skickar tusentals paket varje år och vi har beslutat att inte tillföra plast i vårt emballage eller använda plastband runt dem. Copiax investerade därför nyligen i en ”pappersskrynklarmaskin”. Vårt emballage är FSC-märkt och kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Genom att använda rätt storlek på kartong minskar vi både emballage och platsåtgång vid transport. Finns inte precis rätt storlek skär vi ofta ned kartongerna.

  SAMMANFATTNING
 • FSC-märkt emballage.
 • Anpassade emballagestorlekar/kartonger.
 • Pappersskrynklarmaskin istället för bubbelplast.
 • Effektiv packning – för att få bort inneremballage.
Rubrik 8

CSR
Copiax har tagit fram CSR-krav som våra leverantörer måste uppfylla. Dessa berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

  SAMMANFATTNING
 • Copiax-anställda genomgår Anti-corruption training.
 • Avtalsförpliktigande CSR-krav för våra leverantörer.

Copiax arbetsmiljöarbete
Copiax är certifierade enligt ISO 45001 - en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Vi för därmed ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer krav på säkerhet, psykosocial arbetsmiljö och medarbetarnas engagemang. Vi är även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 som bland annat innebär att Copiax systematiskt arbetar med handledning och direktiv för hur medarbetare här ska ta sig an sina arbetsuppgifter. Vår arbetsmiljökommitté är en del av det systematiska arbetet när det gäller t.ex. förebyggande av ohälsa och olycksfall och för att även uppnå en god arbetsmiljö.  Andra områden är tillbudsrapporteringen, ronder, sjukstatistik och årlig riskbedömning för att kunna följa upp och analysera tänkbara åtgärder. I det hälsofrämjande arbetet erbjuder vi friskvårdsbidrag för anställda och den psykosociala arbetsmiljön mäts varje år och resultatet utgör del i Copiax verksamhetsmål. Under en vecka varje år genomförs Hälso- & Säkerhets-veckan då vi belyser ett/flera fokusområden.

  SAMMANFATTNING
 • Certifierade enligt ISO 45001 och ISO 9001.
 • Arbetsmiljökommitté.
 • Hälso- & Säkerhets-vecka.
 • Friskvårdsbidrag.
Rubrik 9

Digitalisering
Digitalisering och smarta lösningar som syftar till att effektivisera verksamheten ger inte bara ekonomiska fördelar utan hjälper ofta också miljön. Kan system hjälpa oss att arbeta effektivare eller styra kundbeteenden kan det ge effekter på t.ex. antalet transporter.  Vi blir också mindre pappersberoende när mer av våra sysslor går att lösa digitalt. Tillsammans med våra leverantörer arbetar för att förbereda EPD miljövarudeklarationer i PIM-systemet (i enlighet med Agenda 2030).

Bild Iso 3