Välkommen till Copiax Quick Support! Här kan du ansluta till TeamViewer och få fjärrsupport så att våra experter. På så sätt kan vi hjälpa dig både snabbt, smidigt och säkert.  

Så fungerar det

För att starta fjärrsupport måste du ladda ner programmet TeamViewer.
Efter att du har laddat ned och startar TeamViewer kommer du att få ett sifferbaserat ID-nummer och ett lösenordet. Ditt Teamviever-ID kommer alltid att vara det samma medans lösenordet byts varje gång du startar TeamViewer. Detta för att du alltid ska vara säker på att bara den du vill ska komma in på din dator. 

3Vot Teamviewer Topp 810X410.Jpg

Personuppgiftsbiträdesavtal

Genom att överföra data till Copiax AB, via filöverföring eller genom att låta en representant koppla
upp sig mot din/er dator, intygar du att du har befogenhet som representant för den part som överför datan och begär att att Copiax AB för din/er räkning:

  • Behandlar data i program detta supportärende gäller, inklusive personuppgifter för vilka jag/vi är personuppgiftsansvariga.
  • Copiax AB är då personuppgiftsbiträde och får bara utföra de behandlingar som är strikt nödvändiga för att åtgärda detta ärende enligt min/vår önskan.
  • Upprätthåller en hög teknisk säkerhetsnivå samt att datan bara behandlas av behörig personal.
  • Datakopior som har behövts under ärendet får sparas i upp till sex veckor efter avslutat ärende varefter de raderas.
  • Vid behov bistår mig/oss som personuppgiftsansvarig på de sätt som stipuleras i Artikel 28 i GDPR.

Copiax AB följer alltid rådande personuppgiftslagstiftning.
Under ärendet agerar Copiax AB som personuppgiftsbiträde till beställaren som är personuppgiftsansvarig och följer avtalet för tjänsten vi överför data till.